vision checklist

להלן רשימה חלקית של הנושאים בהם מספקים שירות הכותבים של RESCUE בתחום המדעי המדינה, יחסים בינלאומיים ודיפלומטיה:

 • היסטוריה דיפלומטית, 1945-1900
 • דמוקרטיות ודיקטטורות: רעיונות, הקשרים, משטרים
 • גישות ושיטות במדע המדינה
 • חשיבה חברתית
 • מחשבה מדינית
 • ג'נוסייד (‏רצח עם‎)
 • ‏ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945
 • מדיניות החוץ של ברה"מ/רוסיה: מן העידן הקומוניסטי לשנות האלפיים
 • צמיחת המדינות החדשות באפריקה
 • המזרח התיכון בימינו
 • מלחמה ואסטרטגיה
 • זכויות האדם ביחסים הבין-לאומיים
 • השאלה הלאומית בברית-המועצות, 1991-1917
 • אפריקה בסבך היחסים הבין-לאומיים: עבר והווה
 • סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של מדינת ישראל
 • דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל
 • ניהול בין-לאומי
 • תנועות חברתיות ומחאה פוליטית
 • דמוקרטיה וחינוך: הממד הרעיוני
 • דת, מדינה ופוליטיקה
 • מדע המדינה לגווניו: אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה
 • אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות
 • סוגיות נבחרות בדמוקרטיה המודרנית
 • אזרחות: תאוריה ופוליטיקה
 • חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול
 • העדפה ובחירה חברתית
 • החברה הערבית בישראל
 • יסודות השלטון המקומי
 • תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל
 • הכלכלה המדינית: עיון במקרה הישראלי
 • דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל
 • צמיחת המדינות החדשות באפריקה
 • הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום והתנגדות
 • משטר ופוליטיקה באפריקה
 • ישראל בעשור הראשון
 • אירופה ערש הלאומיות
 • המזרח התיכון בימינו
 • סוגיות בחקר הלאומיות
 • מרעיון לממשות: תומס ג'פרסון והתהוות הפדרליזם האמריקני, 1820-1780
 • חירויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה פדרלית: רציפות ושינוי בממשל ארצות הברית
 • נוער, חינוך ופוליטיקה במזרח התיכון
 • דמוגרפיה פוליטית במדינות ערב במאה ה-20
 • ועוד. Best of Me Download.
윈도우 서버 2003 r2 iso 다운로드