Second Love Download

להלן רשימה חלקית של הנושאים בהם מספקים שירות הכותבים של RESCUE בתחום הספרות:

 • הפואטיקה של הסיפורת
 • הסיפור העברי בראשית המאה ה-20
 • בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי
 • עמוס עוז וא"ב יהושע: התחלות
 • מגמות בסיפורת הישראלית של שנות השמונים
 • מיתוסים בתרבות הישראלית
 • שירת החול העברית בספרד המוסלמית
 • אלתרמן הצעיר ושירתו
 • בימים האחרים: תמורות בשירה העברית – בין תש"ח לתש"ך
 • מדרש ואגדה
 • הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה וספרות
 • שירתו המוקדמת של ח"נ ביאליק (‏1900-1890‎)
 • ‏ניצולי שואה, זרים ואחרים בקולנוע ובספרות הישראליים
 • התיאטרון הישראלי: קונפליקטים ותהליכי שינוי
 • ספרות ואידיאולוגיה בא"י בשנות השלושים
 • ש"י עגנון: "עגונות" ו"עידו ועינם" – מקורות, מבנים, משמעויות
 • החוויה התאטרונית: דרמה ותיאטרון
 • גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני
 • מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-19
 • פואטיקה של ספרות ילדים
 • החיזיון השקספירי
 • ציוני דרך בביקורת ספרות המערב
 • תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו
 • ג'יין אוסטן: גישות בביקורת הספרות
 • העולם בסיפורת: חיקוי-מציאות או ארגון אמנותי Isaac Rivers Hangul?
 • נרטיב: עיון רב-תחומי
 • ועוד..
jazz songs